Algemene voorwaarden

Uitzoekservice Nederland

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met Uitzoekservice Nederland. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.

Je kunt een kopie van onze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden krijgen.


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Uitzoekservice Nederland: de natuurlijke of rechtspersoon die informatie op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; 

3.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie, zonder dat consument en Uitzoekservice Nederland gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

4.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Uitzoekservice Nederland in staat stelt om informatie die aan haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit
Uitzoekservice Nederland

E-mailadres: info@uitzoekservice.nl
 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van Uitzoekservice Nederland en op elk middel tot stand gekomen communicatie op afstand tussen Uitzoekservice Nederland en consument.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Uitzoekservice Nederland voorziet de consument alleen van vrijblijvende informatie en kan daarom ook niet aansprakelijk gesteld ongeachte de aard en omvang van de schade.

 

Artikel 5 -Intellectuele eigendom
De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de Uitzoekservice Nederland.


Artikel 6 – Persoonsgegevens
Uitzoekservice Nederland zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid en neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


Artikel 7 – Links
De site Uitzoekservice.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Uitzoekservice.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


Artikel 8 – Je rechten
Je kunt altijd aan Uitzoekservice Nederland vragen welke gegevens over jou worden verwerkt. Hiertoe kun je een e-mail sturen. Ook kun je per e-mail aan Uitzoekservice Nederland vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Uitzoekservice Nederland zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kun je Uitzoekservice Nederland hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als jij daarvoor je e-mailadres hebt opgegeven.


Artikel 9 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Dank voor het lezen van deze kleine letters (Algemene voorwaarden).

Uitzoekservice Nederland wilt deze bepalingen vooraf graag duidelijk gecommuniceerd hebben.

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: info@uitzoekservice.n